Vyhlášení konkurzu

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění  pozdějších předpisů, v souladu  s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY   Základní umělecké školy, Ústí nad Labem – Neštěmice, Národní 209, příspěvkové organizace
Předpoklady: odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, morální a občanská bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící  a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:  doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona  č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku  k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání), doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů), strukturovaný profesní životopis, lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší  2 měsíců, výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: 1. 9. 2020.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 15. 5. 2020 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs: „ZUŠ Ústí nad Labem – neotvírat“.

Rubriky: Oznámení |

Komentáře nejsou povoleny.