Informace ke studiu

Školné za pololetí na školní rok 2018/2019

splatné vždy před  první  vyučovací  hodinou
Slevy se neposkytují!

přípravná oddělení všech oborů  1.000,- Kč
hudební obor individuální výuka  1.500,- Kč
hudební  obor skupinová výuka  1.100,- Kč
hudební  obor přípravná oddělení pro II. stupeň   1.500,- Kč
hudební obor individuální výuka studium pro dospělé studující (SPD)  1.500,- Kč
taneční obor a výtvarný obor   1.000,- Kč
taneční obor a výtvarný obor přípravná oddělení pro II. stupeň   1.000,- Kč
taneční obor a výtvarný obor výuka studium pro dospělé studující   1.000,- Kč
studium pro dospělé pracující (SPZ) všech oborů   8.000,- Kč
pěvecký sbor (i SPZ)  200,- Kč

Školné lze platit těmito způsoby:
v hotovosti
v kanceláři školy Národní 209 Neštěmice v pracovní dny od 10.00 do 16.30 hod.
převodním příkazem
na účet č. 881971359/0800 Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem, ve zprávě pro příjemce je nutno uvést celé jméno žáka, za kterého je platba provedena
platební poštovní poukázkou (složenkou)

Při nedodržení termínu splatnosti bude žák vyřazen z výuky a to až do doby prokazatelného zaplacení.
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Přeruší-li nebo ukončí žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Studium může být ukončeno

  • byl-li na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

Pronájem hudebního nástroje

Na školní rok 300,- Kč (elektronické klávesové nástroje nepůjčujeme).

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne  v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro Ústí nad Labem 11. 3. - 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Školní řád

Komentáře nejsou povoleny.