Informace ke studiu

Školné za pololetí na školní rok 2016/2017

splatné vždy před  první  vyučovací  hodinou
Slevy se neposkytují!

přípravná oddělení všech oborů  1.000,- Kč
hudební obor individuální výuka  1.500,- Kč
hudební  obor skupinová výuka  1.100,- Kč
hudební  obor přípravná oddělení pro II. stupeň   1.500,- Kč
hudební obor individuální výuka studium pro dospělé studující (SPD)  1.500,- Kč
taneční obor a výtvarný obor   1.000,- Kč
taneční obor a výtvarný obor přípravná oddělení pro II. stupeň   1.000,- Kč
taneční obor a výtvarný obor výuka studium pro dospělé studující   1.000,- Kč
studium pro dospělé pracující (SPZ) všech oborů   8.000,- Kč
pěvecký sbor (i SPZ)  200,- Kč

Školné lze platit těmito způsoby:
v hotovosti
v kanceláři školy Národní 209 Neštěmice v pracovní dny od 10.00 do 16.30 hod.
převodním příkazem
na účet č. 881971359/0800 Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem, ve zprávě pro příjemce je nutno uvést celé jméno žáka, za kterého je platba provedena
platební poštovní poukázkou (složenkou)

Při nedodržení termínu splatnosti bude žák vyřazen z výuky a to až do doby prokazatelného zaplacení.
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Přeruší-li nebo ukončí žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Studium může být ukončeno

  • byl-li na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

Pronájem hudebního nástroje

Na školní rok 300,- Kč (elektronické klávesové nástroje nepůjčujeme).

Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 27. 2. - 5. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Školní řád

Komentáře nejsou povoleny.