Povinné informace

Název organizace: Základní umělecká  škola Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209 příspěvková organizace
IČ: 65082401

Statutární orgán: ředitel školy: Jan Beneš

Právní forma – příspěvková organizace Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 70892156 vznikla 1.9.1998.

Způsob založení:
Zřizovací listina

Organizační struktura:
Právnická osoba sdružuje dle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon ) základní uměleckou školu (§ 109)
Vnitřní organizační struktura školy je dána přílohou ke směrnici Organizační řád školy

Kontaktní spojení: sídlo školy a kontaktní poštovní adresa
403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209

adresa úřadovny pro osobní návštěvu
403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209 přízemí - kancelář ředitele

úřední hodiny:
pondělí, čtvrtek 13:00 – 14:00 hodin

Telefonní kontakty
hospodářka školy 472 733877,  777 492 918

adresa internetové stránky
www.zus-nestemice.cz

adresa e-podatelny
mail@zus-nestemice.cz

Další elektronické adresy:
ředitel – Jan Beneš
benes@zus-nestemice.cz

ID schránky:
tx2f7h

Případné platby lze poukázat:
bankovní spojení  Česká spořitelna a.s. pobočkaÚstí nad Labem číslo účtu 881971359/0800
jako variabilní symbol pro platbu školného se vždy uvádí jméno a příjmení žáka v ostatních případech číslo faktury.
Jiným způsobem platby je hotovostní úhrada do pokladny školy v kanceláři školy

Rozpočet organizace:
Střednědobý-výhled-2020-2021
Rozpočet 2019

Střednědobý výhled 2021_2022
Rozpočet 2020

Podání žádosti:

 • Žádost o poskytnutí informací lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím e-mailu.
 • Žádost je podána dnem, kdy ji škola obdržela. Ze žádosti musí být patrné, že je určena Základní umělecké škole Ústí nad Labem – Neštěmice, Národní 209,  a že se žadatel domáhá poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
 • Žadatel informace uvede v žádosti své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. V případě právnické osoby musí žadatel uvést název, IČO, adresu.
 • Pokud žádost nemá výše uvedené náležitosti, je nesrozumitelná nebo nekonkrétní je žadatel do 7 dnů vyzván k doplnění. Pokud žadatel svou žádost nedoplní do 30 dnů ode dne doručení
 • výzvy, vydá škola rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Vyřízení žádosti:

 • Škola poskytne požadované informace nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění žadatelem.
 • Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit.
 • postupu při poskytnutí informací škola vyhotoví záznam.

Sazebník náhrad:

1.Při vyřizování ústní žádosti o informaci :

 • podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů – zdarma
 • informace podaná na základě zveřejnění ( internet, vývěska apod. )- zdarma
 • informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy – zdarma

2.Při vyřizování písemné žádosti o informaci :

 • písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání
 • A4 jednostranně - 2,- Kč
 • A4 oboustranně - 3,- Kč
 • A3 jednostranně - 3,- Kč
 • A3 oboustranně - 4,- Kč
 • CD, DVD ( náhrada poskytnutého materiálu ) - 50,- Kč
 • průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledání podkladů pro podání informace ( pokud si splnění žádosti vyžádá přesčasovou práci )

3.Způsob vybírání náhrad:

 • Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově u organizace.
 • při vydání požadované informace okamžitě se provede úhrada
 • před vydáním informace
 • při poskytnutí informace po jejím vypracování se úhrada provede
 • při podání žádosti ( pokud lze určit výši nákladů )
 • při vydání informace

4.Výše úhrady za poskytnutí informace :

 • výši úhrady určí hospodářka školy podle tohoto sazebníku

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí ve správním řízení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí.

GDPR:

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martin Kolář
telefon: +420 777 150 317
e-mail:gdpr-po@metropolnet.cz "Do předmětu zprávy uveďte název školy")
www.metropolnet.cz

Informační memorandum

Formuláře:
Přihláška do Základní umělecké školy
Souhlas se zpracováním osobních údajů - neplnoletý žák
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
Souhlas se zpracováním osobních údajů - plnoletý žák
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č 106/1999 Sb.
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Komentáře nejsou povoleny.